Menu
Home Page

Taliesin

Shw'mae, Mr Thomas ydw i, a dwi'n dysgu Ddosbarth Taliesin y flwyddyn yma. Mae 27 o blant blwyddyn 6 yn y dosbarth. 

 

Shw'mae, I'm Mr Thomas, and i'll be teaching Dosbarth Taliesin this year. There are 27 year 6 children in the class.

 

Ychydig o wybodaeth cyffredinol isod // Some general information below:

 

  • Yma yn YGG Abercynon, rydym yn annog pawb i ddilyn ein gwerthoedd, 6C (Cymreictod, Cwrteisi, Ceisio Gorau Glas, Caredigrwydd, Cydweithio a Chyfrifoldeb). Here at YGG Abercynon, we encourage everyone to respect our values, (Welsh, Courtesy, Trying their very best, Kindness, Co-operation and Responsibility). Mae gennym ni seremoni wobrwyo pob Ddydd Gwener / We have a rewards ceremony every Friday. 
  • Rydym yn gwneud Addysg Gorfforol pob Ddydd Mawrth a Mercher. Plis allwch eich plentyn gwisgo ei cit du a gwyn i'r ysgol ar y dyddiau yma. We do PE every Tuesday and Wednesday. Please could your child wear their black and white PE kit to school on these days.
  • Mae siop ffrwythau ar agor i'ch plentyn prynnu ffrwythau. Cost y ffrwyth yw 30c, neu groeso iddyn nhw ddod a ffrwyth o gartref. The fruit is open for your child to buy fruit (30p) or they're welcome to bring fruit from home. 
  • Dwr yn unig i ddod ir ysgol i yfed yn y dosbarth / Water only to be brought to school to drink in class.

 

 

Cyflwyniad Cwrdd a'r athro / Meet the teacher presentation

Dosbarth Taliesin 2023-24

Top