Menu
Home Page

Taliesin

Shw'mae, Miss Davies ydw i, a dwi'n dysgu Ddosbarth Taliesin y flwyddyn yma. Rydw i'n newydd i'r ysgol y flwyddyn yma ac yn edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn nesaf! Mae 23 o blant yn y dosbarth, ac mae'n flwyddyn cymysg, 13 o ddisgyblion flwyddyn 5 a 10 disgybl flwyddyn 4. 

 

Shw'mae, I'm Miss Davies, and i'll be teaching Dosbarth Taliesin this year. I'm new to the school and i'm very much looking forward to the next year. There are 23 children in the class, it is a mixed year group, 13 children from year 5 and 10 from year 4. 

 

Ychydig o wybodaeth cyffredinol isod // Some general information below:

 

  • Yma yn YGG Abercynon, rydym yn annog pawb i ddilyn y camau parch, 4C (Cymreictod, Cwrteisi, Ceisio Gorau Glas, Caredigrwydd). Here at YGG Abercynon, we encourage everyone to follow the respect steps (Welsh, Courtesy, Trying their very best, Kindness). Mae gennym ni seremoni wobrwyo pob Ddydd Gwener / We have a rewards ceremony every Friday. 
  • Rydym yn gwneud Addysg Gorfforol pob Ddydd Mercher a Iau. Plis allwch eich plentyn gwisgo ei cit i'r ysgol ar y dyddiau yma. We do PE every Wednesday and Thursday. Please could your child wear their school uniform to school on these days.
  • Mae siop ffrwythau ar agor i'ch plentyn prynnu ffrwythau. Cost y ffrwyth yw 25c, neu groeso iddyn nhw ddod a ffrwyth o gartref. The fruit is open for your child to buy fruit (25p) or their welcome to bring fruit from home. 
  • Dwr yn unig i ddod ir ysgol / Water only to be brought to school 

 

Mi fyddaf yn defnyddio'r tudalen yma i gosod unrhyw newyddion/gwybodaeth. I will be using this page to let you know of any news or information. 

Top