Menu
Home Page

Macsen

2020-2021

Croeso i ddosbarth Macsen / Welcome to dosbarth Macsen.

Plant oedran meithrin sydd yn y dosbarth yn cael eu dysgu gan Miss Jones, Mrs Breakspear a Miss Bailey.

 

The children in the class are nursery age and taught by Miss Jones, Mrs Breakspear and Miss Bailey.

 

Ionawr 2021

 

Yn ystod yr wythnosau nesaf tra bod gatiau yr ysgol ar gau mae rhai gweithgareddau i'r plant ar Google classroom, dosbarth Macsen. Gallwch gadw mewn cysylltiad gyda ni yno a rhannu gwaith eich plant. Hefyd gallwch gysylltu gyda ni trwy ebost (macsen@yggabercynon.cymru) os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

During the next few weeks while the school gates are closed, there are activities for the children on Google classroom, dosbarth Macsen. You can keep in touch with us there and share your child's work. You can also contact us by email (macsen@yggabercynon.cymru) if you need any help or support.

 

Nodyn i rieni / Note to parents

Cofiwch fod hwn yn amser unigryw ac anarferol i ni i gyd. Peidiwch a phoeni am y dasg o addysgu eich plentyn. Y peth pwysicaf yw cadw pawb yn saff ac yn iach a sicrhau fod ein plant  bach yn hapussmiley. Mae'r plant lleiaf yn dysgu bob dydd drwy chwarae a chyfathrebu felly cymrwch y cyfle yma i chwarae gemau, rhannu profiadau, sgwrsio, canu a dawnsio. Cofiwch gadw'n heini hefyd a mwynhau awyr iach.

 

Remember that this is a unique and unusual time for us all. We appreciate all your efforts while your child is at home but don't worry about the task of educating your child. The most important thing is to stay safe and well and ensure that our young children are happy smiley. The youngest children learn everyday through play and communication so take this opportunity to play games, share experiences, chat, sing and dance. Remember to keep fit as well and enjoy some fresh air.

Dysgu adre - awgrym o weithgareddau / Home learning - suggested activities.

Hwyl a sbri tymor yr Haf/ lots of fun this summer term 🌻🌞🍦

Hwyl yn dysgu am Y Gwanwyn a pasg🐣🌸/Fun learning about the spring and Easter 🐣 🌸

Hwyl a sbri yn yr haul β˜€οΈ Fun in the sun β˜€οΈ

Dathlu Penblwydd Sali Mali/ Celebrating Sali Mali’s birthday πŸ₯³

Dysgu am Pabi/ Fun learning about Poppies

Rydym wedi mwynhau stori Bili Bom Bom a chreu roced/ We have enjoyed listen to the Noson Tan Gwyllt stori and creating his rocket.

Below is the link of this story and the rocket game.

Yn ystod y pythefnos nesa, fydd dosbarth Macsen yn dysgu am yr Hydref/ Over the next fortnight dosbarth Macsen will be learning about the Autunm.

 

CΓ’n Dawns y Dail | The Cyw Autumn Song

Fideo newydd ar gyfer yr Hydref! Mae mwy o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw http://s4c.cymru/cyw A new video for the Autumn! There are load...

2019-2020

Tymor yr Haf / Summer Term 2020

 

Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau gwyliau'r Pasg a'ch bod yn saff ac yn iach ac yn barod am fwy o heriau dyddiol. Hope you all enjoyed the Easter holiday and that you're keeping safe and well and ready for more daily challenges!

 

Nodyn i rieni / warcheidwaid. Note to parents / guardians.

Cofiwch fod hwn yn amser unigryw ac anarferol i ni i gyd. Dydy e ddim yn sefyllfa normal a dydy ni ddim yn disgwyl i chi addysgu eich plentyn yn yr un ffordd a fydde ni yn yr ysgol. Peidiwch achosi unrhyw straen i'ch plentyn neu eich hunan os nad yw'r plant yn awyddus i wneud y gweithgareddau awgrymedig. Y peth pwysicaf yw cadw'n saff ac yn hapus a chreu atgofion hyfryd fel teulu. Gwariwch amser yn mwynhau cwmni'r plant, chwarae gemau, rhannu profiadau, sgwrsio, canu a dawnsiosmiley. Unwaith bydde ni nôl yn yr ysgol gall yr athrawon edrych ar sut i symud y plant ymlaen yn addysgol.

Remember that this a unique and unusual time for us all. It is not a normal situation and we do not expect you to educate your child in the same way as we would in school. Don't cause stress for your child or yourself if they do not engage in the suggested activities. The most important thing is to stay safe and happy and create positive memories as a family. Spend time enjoying the children's company, play games, share experiences, chat, sing and dance smiley. Once we are back in school the teachers will look at how to move your child on educationally.

                                            29/06/20 - 17/07/20

Wrth i'r ysgol ail-agor i rai disgyblion fe fydda ni i gyd yn dilyn y thema o 'Iechyd a Lles' am yr wythnosau nesaf. Ni fydd tasg dyddiol yn cael ei gosod ond rydym wedi cynllunio gweithgareddau isod ar gyfer pob oedran ar iechyd a ffitrwydd am y pythefnos nesaf. Y nod yw i chi ddewis o leiaf un gweithgaredd bob dydd i wneud gyda'ch plentyn adref. Byddai'n dda os gallwch ddewis rhai o wahanol focsys ar y cynllun i  gael profiad o wahanol feysydd o'r cwricwlwm. Mae'r rhain yn weithgareddau ymarferol y dylai'r plant eu mwynhau a gan eich bod yn addysgwyr adref profiadol erbyn hyn smiley byddwch yn gallu dewis gweithgareddau sy'n addas i oedran a diddordebau eich plentyn. Am unrhyw ymholiad neu wybodaeth pellach gallwch gysylltu gyda fi trwy ebost neu neges destun.

As the school reopens to some pupils we will all be following the theme of 'Health and Wellbeing' for the next few weeks. There will be no daily tasks set but we have planned activities below for all ages for health and fitness for the next two weeks. The aim is that you choose at least one activity a day to do with your child at home. It would be great if you could choose from different boxes on the plan to cover different areas of the curriculum. These are practical activities that the children should enjoy and as you are all experienced home-schoolers by now smiley you will be able to choose activities that are appropriate for your child's age and interests. For any queries or further information you can get in touch by text or email macsen@yggabercynon.cymru.

 

Cynllun wythnos / Plan for week 13/07/20 - 17/07/20

        Newidiadau / Changes

Dydd Gwener 26-06-20

Still image for this video
Her heddiw - peintio carreg
Task for today - paint a pebble

Dydd Iau 25-06-20

Still image for this video
Her heddiw - llun a stori
Task for today - picture and story

Dydd Mercher 24-06-20

Still image for this video
Her heddiw - chwarae rol lawr ar lan y mor
Task for today - role play at the seaside

Dydd Mawrth 23-06-20

Still image for this video
Her heddiw - adeiladu trac i bel / marblen
Task for today - build a ball / marble run

Dydd Llun 22-06-20

Still image for this video
Her heddiw - gem ddyfalu, amcangyfrif a gwirio
Task for today - guessing game, estimate and check.

Dydd Gwener 19-06-20

Still image for this video
Her heddiw - symud fel anifeiliaid
Task for today - move like animals

Dydd Iau 18-06-20

Still image for this video
Her heddiw - gwneud mwgwd anifail
Task for today - make an animal mask

Dydd Mercher 17-06-20

Still image for this video
Her heddiw - helpu
Task for today - be helpful

Dydd Mawrth 16-06-20

Still image for this video
Her heddiw - synau anifeiliaid
Task for today - animal sounds

Dydd Llun 15-06-20

Still image for this video
Her heddiw - chwilio am anifeiliaid
Task for today - Let's look for animals

Dydd Gwener 12-06-

Still image for this video
Her heddiw - parti penblwydd
Task for today - birthday party

Dydd Iau 11-06-20

Still image for this video
Her heddiw - edrychwch ar y stori i weld beth sy'n digwydd i'r lindysyn llwglyd Iain.
Task for today - look at the story to see what happens to the very hungry caterpillar.

Dydd Mercher 10-06-20

Still image for this video
Her heddiw - creu creadur bach
Task for today - make a minibeast

Dydd Mawrth 09-06-20

Still image for this video
Her heddiw - taith trychfilod
Task for today - bug hunt

Dydd Llun 08-06-20

Still image for this video
Her heddiw - Gwneud gwenyn
Task for today - Build a bug

Dydd Gwener 05-06-20

Still image for this video
Her heddiw - mabolgampau. Ar eich marciau, barod, ewch!
Task for today - sports day β›ΉπŸ… On your marks, get set, go!

Dydd Iau 04-06-20

Still image for this video
Her heddiw - lliwio
Task for today - colouring

Dydd Mercher 03-06-20

Still image for this video
Her heddiw - chwarae rol, pobl sy'n helpu.
Task for today - role play, people who help us.

Dydd Mawrth 02-06-20

Still image for this video
Her heddiw - Dwi'n gweld gyda'n llygad bach i......
Task for today - I spy with my little eye.....

Dydd Llun 01-06-20

Still image for this video
Her heddiw - llinell amser
Task for today - timeline

Dydd Gwener 22-05-20

Still image for this video
Her heddiw - Appiau Cymraeg
Task for today - Welsh Apps

Dydd Iau 21-05-20

Still image for this video
Her heddiw - tynnu llun ffrindiau
Task for today - draw a picture of friends

Dydd Mercher 20-05-20

Still image for this video
Her heddiw - chwarae rol, gwersylla.
Task for today - role play, camping.

Dydd Mawrth 19-05-20

Still image for this video
Her heddiw - sgiliau pel, rholio
Task for today - ball skills, roll

Dydd Llun 18-05-20

Still image for this video
Her heddiw - gemau rhif
Task for today - number games

Dydd Gwener 15-05-20

Still image for this video
Her heddiw - gem Dydd Gwener 'Gaf i....'
Task for today - family fun Friday 'Find me....'

Dydd Iau 14-05-20

Still image for this video
Her heddiw - suddo, arnofio, gwneud cwch.
Task for today - sink, float, make a boat.

Dydd Mercher 13-05-20

Still image for this video
Her heddiw - patrymau
Task for today - play with patterns

Dydd Mawrth 12-05-20

Still image for this video
Her heddiw - sioe bypedau
Task for today - puppet show

Dydd Llun 11-05-20

Still image for this video
Her heddiw - diwrnod darllen.
Task for today - relax and read.

Dydd Iau 07-05-20

Still image for this video
Her heddiw - cadw'n heini a mynd am dro.
Task for today - keep fit. Watch Heini on S4C, go for a walk and count the rainbows 🌈. Stay safe.

Dydd Mercher 06-05-20

Still image for this video
Her heddiw - gwneud lolipop ia.
Task for today - make an ice lolly.

Dydd Mawrth 05-05-20

Still image for this video
Her heddiw - trafod a chofnodi 'Sut wyt ti'n teimlo?'
Task for today - discuss and record 'How do you feel?'

Dydd Llun 04-05-20

Still image for this video
Her heddiw -siapiau. Enwi, torri, creu llun.
Task for today - shapes. Name, cut out, create a picture.

Dydd Gwener 01-05-20

Still image for this video
Her heddiw - defnyddio toes i greu a dawnsio yn y disgo.
Task for today - use playdough to create and have a little 'dough disco'. (Search 'dough disco' on YouTube)

To make dough;- mix cup of flour, half a cup of salt, add water slowly to right consistency.

Dydd Iau 30-04-20

Still image for this video
Her heddiw - jig so
Task for today - jigsaw

Dydd Mercher 29-04-20

Still image for this video
Her heddiw - chwarae rol, caffi
Task for today - role play, cafe

Dydd Mawrth 28-04-20

Still image for this video
Her heddiw - dyfalu drwy deimlo. Beth sydd yn y bag?
Task for today - find out by feeling. What's in the bag?

Dydd Llun 27-04-20

Still image for this video
Her heddiw - ffeindio, adnabod ac ysgrifennu rhifau.
Task for today - find, recognise and write numbers.

Dydd Gwener 24-04-20

Still image for this video
Her heddiw - Dydd Gwener gwisgo.Dewiswch eich dillad a gwisgwch yn annibynnol.
Task for today - Fancy dress Friday. Dress up or down and try to do it all independently.

Dydd Iau 23-04-20

Still image for this video
Her heddiw - chwarae cuddio
Task for today - hide and seek.

Dydd Mercher 22-04-20

Still image for this video
Her heddiw - hwyl a sbri gyda swigod.
Task for today - fun in the sun with bubbles.

Dydd Mawrth 21-04-20

Still image for this video
Her heddiw - creu ac adeiladu.
Task for today - use any construction toys to make an object or create a model with stuff from the recycling bag.

Dydd Llun 20-04-20

Still image for this video
Her heddiw / Task for today
Cyfri / Counting. Count any objects, see what number you can count up to. Count some treats at the end of the day 😊

Mwynhewch y gwyliau / Enjoy the holiday 🌈

Still image for this video

Croeso i ddosbarth Macsen. Mae yna 31 o blant meithrin yn cael eu dysgu gan Miss Jones, Miss Pugh a Miss Roberts.

Welcome to dosbarth Macsen. In our class there are 31 nursery children taught by Miss Jones, Miss Pugh and Miss Roberts.

Dyma ni plant Dosbarth Macsen yn gweithio galed adre

03-04-20

Her heddiw / Task for today

Y plant yw'r athrawon / The children are the teachers.

Parents, it's your day off πŸ˜€. Revisit some of the tasks we have done, ask your child to teach you some Welsh. Be good and have a great day!

 

trim.8EEC8F39-55AC-4F72-9085-148AF4B17A94.MOV

Still image for this video

02-04-20

Her heddiw / Task for today

Gwneud cerdyn Pasg / Make an Easter card.

trim.C0AEC155-42E7-4A6B-99D4-702AFDF09A5C.MOV

Still image for this video

01-04-20

Her heddiw / Task for today

Chawarae rol - siop / Role play - shop.

Look at size, colour, number on coins and make rubbings in homework book. 

trim.24789DAE-8E2F-4FB1-84D4-1803B914FC13.MOV

Still image for this video

31-03-20

Her heddiw / Task for today

Amser stori - edrych ar lyfrau, darllen i  dolis / tedis, tynnu llun.

Story time - look at books, read to dollies / teddies, draw a picture from a story in homework book.

trim.564C4834-9111-4120-AAEB-B40C5881081E.MOV

Still image for this video

30-03-20

Her heddiw / Task for today

Cerddoriaeth - canu, dawnsio, chwarae neu gwneud offeryn.

Music Monday 🎢 - sing, dance, play or make instruments. Find songs on Cyw website or 'Caru Canu' on youtube. 

trim.2C1D0A16-D4A1-41BF-A7C4-743FD3BA6780.MOV

Still image for this video

27-03-20

Her heddiw / Task for today.

Dydd Gwener gemau / Get out the games - board games, pack of cards, Kim's game, Simon says, hopscotch. Have fun! πŸ˜€

trim.47CF527D-4CDA-45DE-A16A-FBACB2CC7920.MOV

Still image for this video

26-03-20

Her heddiw / Task for today

Paratoi picnic / Prepare your lunch and make a picnic. Remember to make healthy choices and maybe just a little treat πŸ˜‰. Eat outdoors if you're able to and enjoy the sunshine. 

Cadwch yn saff ac yn iach 🌈

trim.D25CC19F-1E55-4B1E-A08E-785FE334464A.MOV

Still image for this video

25-03-20

Her heddiw / Task for today

Glanhau'r Gwanwyn - amser i dacluso a golchi

Spring clean - sort and tidy toys, tidy the bedroom, give things a good wash with lots of bubbles. Take advantage of the sunshine and spread everything out to dry or peg on the line. Remember to sort and count as you work.

trim.4FE914D8-6040-4551-A19F-DCD4A05D234A.MOV

Still image for this video

24-3-20

Her heddiw / Task for today

Tynnu llun ac ysgrifennu enw / In homework book draw a picture of 'me' - remember to add detail of hair, eyes, nose and a smiley face 😊. Then write name - remember to form letters correctly. 

trim.C6520E14-0194-48F4-91C0-0B1D24B55441.MOV

Still image for this video

23-03-20

Her heddiw / Task for today

Sgiliau pel / Ball skills, throwing, catching, kicking, bat and ball. 

trim.8D85F64A-F88F-40A9-AC29-DB56C3765C4A.MOV

Still image for this video

Hwyl a sbri yn y Gaeaf β˜ƒβ„οΈπŸŒ¨/ Fun in the winter β˜ƒβ„οΈπŸŒ¨

Hwyl a sbri yn yr Hydref/ Fun time in the Autumn πŸ‚πŸπŸŽƒ

Tan gwyllt! / Fireworks πŸš€πŸ”₯πŸ’₯

Beth nesa? Whatever next?

Patrymau dau liw 🌈

Top