Menu
Home Page

Gwerthoedd yr Ysgol / School Values

Datganiad Gweledigaeth

 

“Cenedl Heb Iaith, Cenedl Heb Galon

 

Yn yr ysgol hon rydym yn sicrhau defnydd o’r iaith Gymraeg ac ymestyn pob unigolyn i gyrraedd ei lawn botensial mewn awyrgylch hapus, diogel a deiniadol.

 

Nodau ein hysgol

Cymreictod

Cwrteisi

Caredigrwydd

Ceisio’n ein gorau glas

 

Amcanion yr Ysgol

 

 • Cynnig i bob unigolyn gwricwlwm sgiliau sydd yn eang, cytbwys, yn berthnasol i’w hangenion er mwyn iddynt gyflawni eu gwir botensial.

   

 • Creu awyrgylch hapus, ddiogel er mwyn symbylu dysgu effeithiol lle mae’r dysgwyr yn cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain.

   

 • Annog unigolion i fod yn aelodau cyflawn a gwerthfawr o’r gymdeithas.

   

 • Creu perthynas gref rhwng rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned er lles y dysgwyr.

   

 • Paratoi y plant at y cam nesaf yn eu haddysg ac mewn bywyd.

   

 • Creu ymwybyddiaeth gref o Gymreictod a meithrin balchder yn yr iaith.

   

 • Datblygu disgyblion sy’n arddangos hunan-barch a pharch at bopeth o fewn yr ysgol a’r gymuned ehangach.

 

Vision Statement

Nation without Language

Nation without a Heart

 

In this school we ensure the use of the Welsh language and stretch every individual to reach their full potential in a happy, safe and attractive environment.

 

School Values

Cymreictod (Welshness)

Cwrteisi (Courtesy)

Caredigrwydd (Caring)

Ceisio’n ein gorau glas (Always doing our best)

 

Aims of the School

 1. Offer each individual a skills based curriculum that is wide, well-balanced and is relevant to their needs in order for them to achieve their true potential.

 2. Create a happy, safe environment in order to inspire effective learning where the learners take responsibility for their own learning.

 3. Encourage individuals to be full and valuable members of society.

 4. Create a strong relationship between parents, governors and the community for the welfare of the learners.

 5. Prepare the children for the next stage in their education and in life.

 6. Create a strong awareness of Welshness and nurture a pride in the language.

 7. Develop pupils that display self-respect and respect towards everything school and in the wider community
Top