Menu
Home Page

Hywel

Dosbarth Hywel Bl5

2020 - 2021

Croeso i dudalen we Dosbarth Hywel, Blwyddyn 5 Miss Deery. Yma gweler gwybodaeth bwysig ar gyfer y dosbarth, lluniau o'r plant yn joio, tasgau gwaith cartref ac unrhyw lythyron dosbarth. Isod gweler gwybodaeth gyffredinol am y dosbarth.

Welcome to the web-page for Dosbarth Hywel, Year 5 Mrs Lock. Here you can find important information about the class, pictures of the children enjoying, Homework tasks and any class letters. Below is some useful information for the class.

 

Os hoffech gysylltu a mi am unrhyw rheswm, gallech ebostio'r cyfeiriad canlynol:

If you would like to contact me personally for any reason, you can use the following email address:

hywel@yggabercynon.cymru

Dosbarth Hywel yn mwynhau'r sioe heddiw👍🏼😁

Arbrawf Parasiwt Wyau

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan Ddosbarth Hywel mewn Makaton🎶

Still image for this video

Dydd Siwmper Nadolig 🎄🎅🏼

Disgo ‘Dolig

Gwaith Cartref 03.11.2020 Homework 

Gweler PDF isod am fwy o wybodaeth / See the PDF below for more details

Rydym wedi newid fformat gwaith cartref ar gyfer yr hanner tymor yma. Gofynnwn i chi gyfalwni oleiaf 3 darn o waith erbyn 11.12.2020 os gwelwch chi'n dda.  Y rheolau ydy gallwch ond dewis 1 tasg o'r bocs i'w gyflawni e.e. os ydych yn coginio cacen (iechyd a lles) yna ni ddylsech wedyn dyfeisio gem Oes Fictoria.

 

This half terms homework format has changed.  We ask that you please complete at least 3 tasks by the 11.12.2020.  There is only one rule and that is that you can only complete 1 task from each box i.e if you chose to cook a Victoria sponge (health and wellbeing task) then you should not also complete the Victorian games task from the same box.

The task has been set through the normal route of Classroom.

Diolch

 

Gwaith Cartref Iaith / Language Homework

Fe fydd Gwaith Cartref Iaith yn cael ei osod ar Ddydd Iau i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth olynol. Y tymor yma rydym yn ceisio osod a chwblhau Gwaith Cartref trwy ddefnyddio 'Classroom.' Erbyn hyn mae plant y dosbarth i gyd yn aelod o Ddosbarth Hywel! Fe fydd y Gwaith Cartref i'w weld ar y Stream ac hefyd o dan Classwork. Fe fydden ni'n ymarfer yn yr ysgol yn rheolaidd sut i gwblhau'r tasgau ar y we a'i ddychwelyd / anfon nol yn electronig.

Language Homework will be set on a Thursday to be completed by the following Tuesday. This term we are trying to set and complete Homework through 'Google Classroom.' By now the children in the class are all a member of Dosbarth Hywel Classroom. You will be able to view the Homework either on the Stream or on Classwork. We will practice regularly in school how to complete the tasks online and return / complete tasks electronically.

 

Gwaith Cartref Mathemateg / Mathematics Homework

Fe fydd Gwaith Cartref Mathemateg yn cael ei anfon adref a'i chwblhau mewn llyfr Mathemateg fel yr arfer. Bydd y gwaith yma'n cael ei osod ar Ddydd Llun i'w gwblhau a'i ddychwelyd erbyn y Dydd Iau. Fe fydd y gwaith o hyd yn seiliedig ar waith mae'r plant wedi bod yn gweithio arni'r wythnos flaenorol yn yr ysgol er mwyn atgyfnerthu'r sgiliau newydd maent wedi ei ddysgu.

Mathematics Homework will be sent home and completed in a Mathematics book as usual. The work will be set on a Monday to be completed and returned by Thursday. The work will always be based on topics covered in class the previous week in order to revise and reinforce the new skills they have learnt.

 

Os oes unrhyw anhawster gyda'r gwaith plîs anogwch eich plentyn i ddod i ofyn am fwy o gymorth yn yr ysgol cyn y diwrnod dychwelyd. Diolch!

If there is ever any difficulties, please encourage your child to come and ask for further support to complete the work before the return date. Thank you!

Llyfrau Darllen / Reading Books

Fe fydd llyfrau darllen yn cael ei ddanfon adref yn ddyddiol a'i ddychwelyd i'r ysgol yna pob dydd. Annogir y plant i ddarllen ychydig o dudalennau o'i lyfrau neu am 10 munud pob nos (os oes amser). Gellir rhieni / oedolion a'r plant cofnodi yn y cofnodi darllen. Bydd pob plentyn yn darllen o leiaf unwaith yr wythnos i oedolyn yn yr ysgol.

Reading Books will be sent home every night and are to be returned to school daily. We encourage children to read a little every night whether it's a couple of pages or for just 10 minutes (if you have time)! Parents / Adults and children can record in their reading records. Every child will read at least once a week to an adult at school. 

Ymarfer Corff / PE

Bydd Ymarfer Corff pob Dydd Mercher. Dylai'r plant gwisgo dillad addas i'r ysgol ar y diwrnod yma.

PE lessons will be held on a Wednesday. Children should wear appropriate clothing to school on this day.

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref Mathemateg / Mathematics Homework

Dosbarth Hywel 2019 - 2020

Cadwch yn ddiogel 🌈

Gweithgareddau Cyswllt Cartref Mawrth 2020 - Gwelwch isod yr holl wybodaeth a'r gweithgareddau danfonwyd adref gyda'ch plentyn ar gyfer cefnogi dysgu gartref yn yr wythnosau nesaf.

 

Home Tasks March 2020 - Below are a copy of all the information and tasks that have been sent home with your child in order to support home learning in the coming weeks.

 

Gwaith Cartref Syllu ar y Ser

Cofiwch os hoffech anfon unrhyw gwaith cartref i mi, yna defnyddiwch ebost y dosbarth:

Remember if you would like to send any homework to myself then use the class email:

hywel@yggabercynon.cymru

Croeso i Ddosbarth Hywel

Blwyddyn 5 - Mrs Lock

 

Welcome to Dosbarth Hywel

Year 5 - Mrs Lock

Gwybodaeth Pwysig

Important Information 

Gwaith Cartref / Homework

Fe fydd gwaith cartref y dosbarth yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Iau a gofynnir yn garedig i'r gwaith cael ei gwblhau a'i ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Class homework will be sent on a Thursday and I ask kindly that it could be completed and returned by the following Tuesday.

 

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Fe fydd llyfrau darllen yn mynd adref pob nos i'w ddychwelyd i'r ysgol yn ddyddiol os gwelwch yn dda. Reading books will be sent home every evening and are to be returned the following day please.

 

 

Ymarfer Corff / PE

Mae dau sesiwn ymarfer corff pob wythnos. Sicrhewch bod eich plentyn yn dod a gwisg addas mewn bag i'r ysgol ar y diwrnodau hynny. Gweler isod diwrnodau ymarfer corff. We have two PE sessions a week. I ask that suitable PE kits are brought to school in a bag on these days. PE days are as follows.

  • Dydd Mercher - tu allanWednesday - outdoors
  • Dydd Iau - indoors / Thursday - indoors

Gwanwyn 2020 / Spring 2020

Thema Tymor y Gwanwyn - Syllu ar y Ser

Ein thema ni y tymor yma yw 'Syllu ar y Ser.' Yn ystod y tymor fe fydden ni'n dygsu am Y Gofod a phopeth ynddi. Fe fydden ni hefyd yn mynd ar drip addysgiadol i Techniquest ac i ymweld a'r Planetarium.

 

Autumn Term Theme - Star Gazing

Our theme for this term is 'Star Gazing.' During the term we will be learning all about Space. We will also be going on an educational visit to Techniquest and the Planetarium.

Prosiect Entrepreneur Dosbarth Hywel

Coginio Pice ar y Maen

Codwyd £72 - Campus Plant!!!

Hydref 2019 / Autumn 2019

Thema Tymor yr Hydref - Amser a Ddengys

Ein thema ni y tymor yma yw 'Amser a Ddengys.' Yn ystod y tymor fe fydden ni'n dysgu am ddigwyddiadau pwysicaf yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys astudio'n fanwl yr Ail Rhyfel Byd ac hefyd yn glywed am hanes Tryweryn. Fe fydd ychydig o dripiau addysgiadol hefyd yn ystod y tymor.

 

Autumn Term Theme - Time Will Tell

Our theme for this term is 'Time Will Tell.' During the term we will be learning about some of the most important events of the twentieth century, including the Second World War and  the history of Tryweryn. We will also be going on some educational trips during the term.

Nadolig / Christmas

Geiriau Carolau /  Carol Words

Top