Menu
Home Page

PTA

Dyma ardal Cymdeithas Rieni ac Athrawon yr ysgol. Mae'r Gymdeithas yn agored i rieni yr ysgol. Maent yn trefnu nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn i godi arian e.e. Ffair Nadolig a Ffair Haf. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd yng Nghlwb Bowlio Woods yn Aberpennar. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch a'r ysgol.

Welcome to the Parent Teacher Association section. The Association is open to all current parents. They organise a number of fundraising activities during the year i.e. Christmas Fair and Summer Fair. They meet regularly at Woods Bowls Club in Mountain Ash. For more information, please contact the school

Holiadur / Questionnaire

DIWEDDARIAD 9/2/18 UPDATE

 

Mae’r CRhA wedi trefnu Disgo Pasg yn yr ysgol ar ddydd Mercher yr 28ain o Fawrth. Bydd disgo i ddisgyblion Meithrin i flwyddyn 2 rhwng 4.30 p.m. a 5.30 p.m. gyda disgo i flynyddoedd 3 i 6 rhwng 5.45 p.m. a 7 p.m. Bydd angen i oedolyn fod yn gyfrifol am bob plentyn a bydd te, coffi ayyb ar gael. Pris tocynnau fydd £2 yr un. Fel soniwyd eisioes mae gan y CRhA dudalen Facebook – “Friends of YGG Abercynon.” Nid yw’r dudalen yn un swyddogol i’r Ysgol ac ni fydd yn ffordd o gysylltu gyda’r ysgol nag i basio sylwadau am faterion yr ysgol.

The PTA have organised an Easter Disgo to take place on Wednesday the 28th of March. There will be a disco for Nursery to Year 2 pupils between 4.30 p.m. and 5.30 p.m. followed by a disco for years 3 to 6 between 5.45 p.m. and 7 p.m. An adult must be responsible for every pupil attending and there will be tea, coffee etc available. Tickets will cost £2 each. As mentioned previously, the PTA has a Facebook Group –“Friends of YGG Abercynon.” This page is not an official school page and is not a direct communication tool to the school and should not be used to pass comments on school matters.

 

Cyfarfod nesaf / Next meeting

14 / 3 7pm Bowls Club in Mountain Ash

Top