Menu
Home Page

Cynllun Datblygu Ysgol / School Development Plan

 

 

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

2023-2024

 

     Cwricwlwm i Gymru - parhau i ddatblygu a mireinio'r cynllunio a'r       gweithdrefnau asesu a thracio cynnydd

 

Curriculum for Wales – continue to develop and refine the planning and assessment procedures and track progress

 

Dysgu ac Addysgu - datblygu strategaethau addysgu ymhellach er mwyn sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion gydwetihio a gwneud penderfyniadau am eu dysgu

 

Teaching and Learning - further develop teaching strategies in order to ensure opportunities for pupils to work together and make decisions about their learning.

 

     Codi Safonau Llafar

      

      Raise standards in Oracy

 

     Arweinyddiaeth - parhau i ymwreiddio arweinyddiaeth ar bob lefel

     

      Leadership - continue to embed leadership at all levels

 

     

 

Crynodeb o'r Cynllun Gwella Ysgol / Summary of School Improvement Plan

Top