Menu
Home Page

Cynllun Datblygu Ysgol / School Development Plan

 

 

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

2022-2023

 

     Cwricwlwm i Gymru - Datblygu dysgu ac addysgu

Curriculum for Wales – Develop teaching and learning

 

Datblygu dull ysgol gyfan ar gyfer lles emosiynol a meddyliol

Develop a whole school approach to emotional and mental wellbeing

 

     Codi Safonau Mathemateg a Rhifedd

      Raise standards in Mathematics and Numeracy

 

     Codi safonau Darllen

      Raise standards in Reading

 

     Arweinyddiaeth - datblygu arweinyddiaeth effeithiol ar bob

         lefel ar draws yr ysgol

Leadership - develop effective leadership at all levels across the school

 

Top