Menu
Home Page

Llyr

Croeso i                  Welcome to   

Ddosbarth Llyr

Athrawes / Teacher : Mrs Rees-Williams

Cymorth Dosbarth / classroom support :  Mrs Jones a Mrs Powell 

Miss Hopkins ( ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

 

Derbyn a Blwyddyn 1    Reception and Year 1

Dathlu Diwrnod Seren a Sbarc

Peintio Seren a Sbarc

Efelychu gwaith Rousseau "Tiger in a Tropical Storm"

Ar saffari gyda Dosbarth Llyr

Diwrnod Trwynau Coch 2021 Red Nose Day

Cadw'n saff wrth ddychwelyd i'r ysgol!! Keeping safe as we return to school!!!

Joio diwrnod cyntaf nol ar ol y Cyfnod Clo. Enjoying first day back after Lockdown

Nadolig Llawen i chi gyd a phob dymuniad am flwyddyn newydd !!!!

Diwedd tymor wedi dod.  Rydyn ni wedi mwynhau dysgu Dosbarth Llyr a mor falch o'r cynnydd mae'r plant wedi neud.  Mae wedi bod yn amser heriol yn trio dilyn canllawiau covid ond mae'r plant wedi ymdopi yn ffantastig a rydyn ni wedi joia yr holl brofiadau a gweithgareddau rydyn ni wedi rhannu.
  Cofiwch rannu eich Nadolig yma ar Classroom ond byddwch yn sentitif a chofio dydy e ddim yn gystadleuaeth a nad ydy pob plentyn yn y dosbarth yn profi yr un fath o Nadolig.
Nadolig Llawen i chi gyd a diolch am eich cefnogaeth. Gobeithio bydd hyd yn oed gwell i gael yn 2021.

 

End of term has arrived.  We have thoroughly enjoyed teaching Dosbarth Llyr and so pleased with the progress the children have made.  It has been a challenging time following covid guidelines but the children have coped fantastically and we have enjoyed the experiences and activities we have shared.
Remember to share your Christmas on Classroom but please be mindful that it isn't a competition and not all children in the class will experience the same type of Christmas.
Merry Christmas to you all and thank you for your support.  Hopefully there will be even better to be had in 2021!!!

14/12/2020  Ffilm a popcorn - dod a bag bach o pocorn a diod.

                       Film and popcorn - send in a small bag of popcorn and a drink.

 

15 / 12/2020  Parti Nadolig - dillad parti a plat bach o byrbryd parti.

                        Christmas party - party clothes and small plate of party snacks.

Dysgu adre - awgrym o weithgareddau / Home learning - suggested activities.

Ymweld ag Eglwys St Donats Nadolig 2020

Newyddion Dosbarth Llyr Tachwedd 27ain 2020

Tystysgirfau Certificates - anfonoch lluniau o'ch plant gyda'u tystysgrifau diweddar ennillwyd. Send in photos of your child with current certificates earned

Newyddion Dosbarth Llyr - Tachwedd 20fed 2020

Hwyl yn y glaw Tachwedd 2020

Crefft yr Hydref Autumn craft

Gwaith rhif yr Hydref Autumn number work

Creu siapiau gyda gwellt Building shapes with straws

Amser chwarae - hwyl a sbri ar iard y Gorlan!!

Ymarfer torri gyda sisswrn. Improving cutting skills with a scissors

Top