Menu
Home Page

Taliesin

Dosbarth Taliesin 2020 - 2021

Ymweliad Martyn Geraint Gorffennaf 2ail, 2021

Lluniau Diwrnod Seren a Sbarc / Seren and Sbarc day photos

Diwrnod Rhifedd / Numeracy Day

O flaen y Goeden Nadolig yn y pentref - In front of the Christmas Tree in the village

Ymweliad ag Eglwys St Donat's Abercynon - Our visit to S Donat's Church in Abercynon

Dathlu’r Nadolig - Dosbarth Taliesin

Celebrating Christmas - Dosbarth Taliesin

 

Mae ychydig o newidiadau wedi bod i drefniadau dathlu’r Nadolig i blant ddosbarth Taliesin. Mae’r newidiadau i’w gweld isod.

There are some changes to the arrangements of how Christmas will be celebrated in Taliesin’s class. The new arrangements are below.

 

Dydd Llun, Rhagfyr 14eg / Monday, December 14th

Parti Nadolig a gemau parti!

Christmas Party and games!

Cofiwch ddod a phlatiaid o fwyd a diod eich hun ar gyfer mwynhau yn y parti.

Remember to bring a plate of food and drink for you to enjoy at the party.

 

Dydd Mawrth, Rhagfyr 15fed / Tuesday, December 15th

Ffilm Nadoligaidd i fwynhau yn y prynhawn - dewch a phecyn o bopcorn neu losin i fwynhau tra’n  gwylio ffilm.

A Christmas film to enjoy in the afternoon - bring a pack of popcorn or sweets to munch on as we relax watching the film.

 

Nadolig Llawen i bawb!

A happy Christmas to all!

Mwynhad y Disgo / Enjoying our disco

Dathlu’r Nadolig - Dosbarth Taliesin

Celebrating Christmas - Dosbarth Taliesin

 

 

Gyda’r Nadolig yn agosau, dyma dyddiadau pwysig am ddigwyddiadau yn ymwneud â Dosbarth Taliesin.

With Christmas fast approaching, here are some important events that will involve the children in Taliesin’s class.

 

Dydd Llun, Rhagfyr 7fed / Monday December 7th

Disgo yn y prynhawn / A disco in the afternoon 

Dewch i’r ysgol wedi gwisgo yn eich dillad dawnsio. 

Come to school dressed in your dancing clothes!

 

Dydd Gwener, Rhagfyr 11eg / Friday, December 11th

Diwrnod Siwmper Nadolig / Christmas Jumper day.

Gwisgwch eich siwmper Nadolig i’r ysgol. 

Wear your christmas jumper to school.

Ymweliad ag Eglwys St Donat - cofiwch lanw’r ffurflen caniatad ddaeth atoch yn gynharach.

A visit to St Donat’s church - remember to complete the permission form that was sent earlier.

 

Dydd Llun, Rhagfyr 14eg / Monday, December 14th

Ffilm Nadoligaidd i fwynhau yn y prynhawn - dewch a phecyn o bopcorn neu losin i fwynhau tra’n  gwylio ffilm.

A christmas film to enjoy in the afternoon - bring a pack of popcorn or sweets to munch on as we relax watching the film.

 

Dydd Iau, Rhagfyr 17eg / Thursday, December 17th

Parti Nadolig a gemau parti!

Christmas Party and games!

Cofiwch ddod a phlatiaid o fwyd a diod eich hun ar gyfer mwynhau yn y parti.

Remember to bring a plate of food and drink for you to enjoy at the party.

 

Nadolig Llawen i bawb!

A happy Christmas to all!

 

 

Diwrnod Celtaidd Dosbarth Taliesin / Taliesin's Class Celtic Day

Ein patrymau gwehyddu / Our weaving patterns

Diwrnod Plant Mewn Angen a Chlefyd y Siwgwr / Children in Need and Diabetes Day

Ewinedd Glas / Blue Nails

Croeso i dudalen Ddosbarth Taliesin ar wefan yr ysgol

Welcome to Taliesin's page on the school's website.

 

Gwybodaeth pwysig / Important information

Mae offer ysgrifennu yn yr ysgol, mae gan bob un pob adnodd ar gyfer nhw ei hunain. Does dim llawer o le yn y dosbarth felly dim bagiau mawr iawn os gwelwch yn dda.

Children have all writing materials in school, they each have their own pencil case. There isn’t a lot of room in class so no big bags please.

 

Llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg adref yn ddyddiol, annogwch eich plentyn i ddarllen yn aml a llenwch y llyfryn cofnodi os gwelwch yn dda. Mae eich plentyn hefyd yn llenwi’r llyfryn yma. Mi fyddaf yn darllen llyfrau unigol y plant gyda nhw os medraf, Cymraeg un wythnos a Saesneg yr wythnos olynnol. Rhaid i’r llyfrau darllen bod yn yr ysgol yn ddyddiol.

Reading books will be sent home every day and must be returned to school daily. Please can you encourage your child to read daily ( 1-2 pages) or at least three times a week. Please can you sign the Reading Record AND encourage your child to fill this in too. I will try and alternate the reading, English one week and then Welsh the following week.

 

Sicrhewch fod eich plentyn yn medru mewngofnodi i Google yn annibynnol ac yn medru defnyddio’r apiau gan gynnwys Classrooms. Fan hyn fyddai’n gosod Gwaith Cartref/sillafu. Weithiau yn wythnosol a gweithgareddau thematig pob hanner tymor. Ni fydd Llyfr Gwaith Cartref gan eich plentyn eleni. (Gwybodaeth mewngofnodi yn y ffolder/bag darllen.)

Please ensure that your child can log in to her/his Google Account and can use the Apps including Classrooms. This is where I will be setting their homework/spelling. Sometimes weekly and thematic work every half term. There will be no Homework Book this year. (Log in details are in the reading folder/bag)

 

Mi fydd plant yn medru rhannu gwaith gyda fi drwy ebostio neu ar Classrooms: taliesin@yggabercynon.cymru -

This is the email address that the children will use to send work to me other than Classrooms.

 

Gwaith Cartref Mathemateg – cyflawni yn y llyfr Gwaith Cartref. Mi fydd Gwaith Cartref Maths unwaith rydyn ni wedi gorffen uned o waith arbennig. ( fel yr angen). Rhoddir ar Ddydd Iau. 

Maths homework, when given  will be given at the end of a unit or a specific topic on a Thursday. This will be completed in their Maths Homework Book and returned to school.

 

Os ydych chi angen unrhywbeth, ebostiwch: david.davies@yggabercynon.cymru

If you need to contact me or need anything, please send me an email david.davies@yggabercynon.cymru

Gwersi Ymarfer Corff - Dosbarth Taliesin

P.E lessons - Dosbarth Taliesin

Plant i wisgo gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol y tymor yma.

 

  • Dydd Mawrth – Iechyd a Ffitrwydd ar yr iard. Mae angen gwisg addas: crys t gwyn, tracwisg neu siorts a threinars. ( Du a gwyn os yw’n bosib)
  • Dydd Mercher – Gymnasteg yn y neuadd. Mae angen gwisg addas: crys t gwyn a siorts du. Gellid wisgo tracwisg a threineri i’r ysgol y diwrnod hynny hefyd.

 

Children to wear PE kit to school on the following days for this term.

  • Tuesday – Fitness and Wellbeing on the school yard.  Please ensure suitable clothes worn to school for the weather: tracksuit, t-shirt, jumper, trainers. (black and white if possible)
  • Wednesday –In the school hall. The correct kit is needed, a white t-shirt and black shorts/tracksuit bottom/ leggings with trainers  ​​​​​​​

Diwrnod y Llyfr

Trip I Lancaeach Fawr

Blwyddyn 3 Taliesin a Caradog yn joio Diwrnod Hwyl yr Urdd / Siarter Iaith

Top