Menu
Home Page

Grantiau / Grants

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion 2019-2020.

Mae'r Grant Datblygu Disgyblion (GDD) yn cael ei ddyrannu i ysgolion gyda disgyblion sy'n dod o deuluoedd incwm isel ac sydd a hawl i brydau am ddim (PYDd). Disgwylir i ysgolion i wneud y gorau o'r arian hwn i weithredu strategaethau cynaliadwy a fydd yn arwain at newidiadau ar gyfer dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

 

Yn yr ysgol rydym yn:

- adnabod y grŵp targed o ddisgyblion ynghyd â'u nodweddion ac anghenion.

- cynllunio ymyriadau sy'n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.

- monitro a gwerthuso effaith yr adnoddau.

 

Yn Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon, mae gennym gynllun cynhwysfawr i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau i ddysgu ar gyfer plant sy'n gymwys i gael PYDd. Derbyniodd yr ysgol £33,000 am 2019-2020.

 

Rydym wedi darparu rhaglenni ymyrraeth cynhwysfawr ynghyd a chefnogaeth mewn Llythrennedd a Rhifedd sy'n cael eu profi i gael effaith ar gyrhaeddiad addysgol (e.g. ymyriadau grwpiau bach, technolegau ychwanegol a gwaith Cymorth Iaith.

 

Pupil Development Grant Statement 2019-2020.

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to school with pupils who come from low income families and entitled to Free School Meals (FSM). Schools are expected to make the most of this funding to implement sustainable strategies that will bring about changes for learners eligible for free school meals.

 

At school we:

- identify the target group of pupils along with their characteristics and needs.

- plan interventions which make the most effective use of resources.

- monitor and evaluate the impact of resources.

 

At Ysgol Gymraeg Abercynon we have a comprehensive plan to promote progress and remove barriers to learning for children eligible to FSM. In 2019-2020, the school has received £33000 of funding.

 

We've provided extensive intervention and support programmes in Literacy & Numercy that are proven to have an impact on educational attainment (e'g' small group interventions, additional technologies and Language Support work. 
 
Our detailed plan which includes details in respect to how we’re spending the grant is not available on line due to possible identification of individuals. 

Top